ȚINTE STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2014-2019

A. Creşterea calităţii serviciilor oferite de şcoală

Argumente

Un obiectiv esenţial al procesului de la Lisabona are în vedere creşterea eficienţei şi calităţii educaţiei ca premise fundamentale ale coeziunii sociale, ale cetăţeniei active, ale creşterii economice şi dezvoltării umane

Misiunea şcolii noastre are în vedere oferirea unei educaţii care să genereze calitatea în toate demersurile întreprinse pentru formarea şi instruirea tinerei generaţii

Toţi beneficiarii direcţi sau indirecţi trebuie să participe activ la realizarea şi producerea calităţii

Legislaţia românească prin Legea 87/2006 şi O.U.G. nr 75/2005 cu privire la asigurarea calităţii, obligă şcolile să producă şi să asigure calitatea serviciilor educaţionale prestate

Derularea programelor de formare organizate de Casa Corpului Didactic şi Asociația Internațională a Școlilor Creștine reprezintă o provocare şi o şansă pentru personalul şcolii să participe la formare, ceea ce va conduce la creşterea calităţii serviciilor lor


B. Creșterea atractivității școlii prin oferirea de şanse egale la educaţie de calitate pentru toţi copiii

Argumente

Educaţia timpurie reprezintă o perioadă extrem de importantă din viaţa copilului, învăţământul preşcolar din cadrul liceului trebuie să realizeze o ofertă educaţională atractivă

Liceul reprezintă încununarea şi materializarea eforturilor şi investiţiilor făcute în cei 8-10 ani de învăţământ obligatoriu

Liceul îi pregăteşte pe elevi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, un alt reper al strategiei Education & Training 2010 al UE

Oferirea de şanse egale pentru orice copil, fiinţă umană la educaţie care să-i permită realizarea deplină, constituie un alt obiectiv al Procesului de la Lisabona.

Colaborarea cu organizaţii cu interes în medii defavorizate material şi a copiilor cu dizabilităţi: Humanitas Pro Deo, Casa de copii din Prelipeţ, Centrul de Incluziune "Primăvara" Reşiţa

 

C. Extinderea şi dotarea construcţiei şcolii

Argumente

Funcţionarea şcolii doar pe două nivele afectează procesul educaţional, mai ales prin lipsa unor echipamente sau laboratoare (neexistente datorită spaţiului)

Neexistenţa unui spaţiu special pentru internat, a unei cantine şi a unei săli de gimnastică, impune extinderea prezentei construcţii

Neexistenţa unor clădiri adecvate pentru învăţământul preşcolar la Moldova Nouă și Oţelu Roşu


D. Promovarea imaginii școlii

Argumente

Necesitatea de mediatizare a activităților școlii

Creșterea numărului de elevi în urma promovării viziunii și misiunii școlii

Influența pe care mass media asupra populației

Utilizarea internetului de un procent majoritar al populației

E. Inițierea și dezvoltarea de parteneriate cu factori educativi și ai comunității  la  nivel local, național, internațional

Argumente

Încheierea de parteneriate cu asociaţii, grădiniţe,  licee, şcoli pe plan local, judeţean, naţional, internaţional aduc creşterea calităţii procesului educaţional

Relaţiile comunitare reprezintă o coordonată a şcolii europene

Realizarea de proiecte europene finanțate

 

F. Creșterea asigurării  securității celor implicați în activitatea școlară

Argumente

Protocolul nr. 9647/08.07.2013 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior semnat MAI - MEN

Legea nr. 29/2010 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

Legea nr. 35/2007 - privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

 

OPȚIUNI STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2014-2019

Pentru atingerea ţintelor stabilite se vor folosi în special următoarele opţiuni strategice:

A. Formarea şi dezvoltarea resursei umane de care dispune instituţia şi lucrul în echipă

Servicii de calitate presupune existența unei echipe profesioniste în toate activitățile unității școlare.

B. Oferirea de şanse egale la educaţie tuturor copiilor

Dezvoltarea colaborării cu instituţii de educaţie incluzivă, cu orfelinate pentru oferirea de şanse egale pentru orice copil, fiinţă umană la educaţie care să-i permită realizarea deplină.

C. Investiţii în baza materială a şcolii

Resursele materiale şi financiare reprezintă alte două aspecte cu impact deosebit în producerea calităţii serviciilor educaţionale. Investiţiile pe care vom urmări să le realizăm vizează: achiziţii IT, soft educaţional, materiale didactice, dotarea bibliotecii,  realizarea de construcţii pentru învăţământul preşcolar și primar, amenajarea unui spațiu pentru internatul școlar.

D. Dezvoltarea şi realizarea schimbărilor pe baza proiectelor și parteneriatelor

Modalitatea principală prin care se vor introduce schimbările este cea bazată pe proiecte și parteneriate. Fiecare etapă, schimbare, îmbunătăţire se va realiza printr-un proiect sau parteneriat care va respecta toate cerinţele unei astfel de abordări.

E. Dezvoltarea unei bune colaborări cu mass media

Factorul principal care influențează populația este mass media. Școală trebuie să prezinte oferta și realizările sale comunității, mass media fiind un bun canal de comunicare cu comunitatea.

F. Dezvoltarea unui sistem care să asigure securitatea în unitatea școlară

Importanța securității în unitatea școlară este definită de legislația în vigoare, unitatea școlară având obligația asigurării securității preșcolarilor, elevilor și a personalului școlii.